Partners for Solutions

Het managen van samenwerking in ketens en netwerken van organisaties zal in de komende jaren de grote uitdaging worden.

De tijd van samenwerkende organisaties breekt steeds duidelijker aan. De wet op de veiligheidsregio’s is hiervan een voorbeeld. De regionaal platformen criminaliteitsbeheersing zijn ingericht vanuit het besef dat men samen moet werken om tot een oplossing te komen. Maar ook b.v. het stelsel van passend onderwijs leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Voor maatschappelijke uidagingen van nu zullen verschillende combinaties van organisaties moeten samenwerken. Die samenwerking zal in toenemende mate ondersteund dienen te worden door passende informatievoorziening.

En juist op dat vlak heeft P4S zich gespecialiseerd.

Voorbeeld

Het belang van gegevensuitwisseling

De laatste jaren wordt duidelijk dat de informatisering niet meer bij de bedrijfs-organisatiegrenzen ophoudt, maar dat gegevensuitwisseling tussen organisaties van steeds groter belang wordt. Daar zijn verschillende redenen voor o.a.:

  • Basis:

    Data zijn inmiddels in grote mate voorhanden, het belang van gegevens wordt breed onderkend. Gegevens worden door bedrijven ook steeds meer als strategisch gezien en als “bezitting ”gewaardeerd".

  • Inzicht:

    Het combineren en uitwisselen van gegevens leidt tot een toenemend inzicht. Het benaderen van gegevens uit andere bronnen met verschillende invalshoeken genereert een beter inzicht in het hoe en waarom.

  • Samenwerken:

    Bij bedrijven en organisaties wordt het denken in (productie) ketens van steeds groter waarde, dit is bijna randvoorwaardelijk voor verdere groei en verbetering. Informatie uitwisseling speelt hierbij een belangrijke rol.

Bij de overheid geldt dat gegevensuitwisseling vooral voortkomt uit de gedachte aan service- verlening aan op de burger, bij bedrijven gelden vooral bedrijfseconomische motieven.

Keteninformatisering

Keteninformatisering stelt partijen voor een aantal uitdagingen. Er moeten standaarden en koppelvlakken gedefinieerd worden. Wie doet wat en wie neemt het voortouw? Waar vallen de opbrengsten, zowel financieel als strategisch? Vraagstukken die tot een volledig vastlopen kunnen leiden, vooral als daar in het begin geen aandacht aan wordt besteed en duidelijke afspraken over worden gemaakt.

Daarbij komt dat de meeste organisaties inmiddels hun ICT- afdelingen in hoge mate geperfectioneerd hebben. Tegenwoordig is met name de regie op de ICT-ontwikkeling gecentraliseerd en aan strakke architectuurregels gebonden. Implicatie hiervan is dat er geleidelijk aan wel meer beheersing komt op de interne ICT- processen van de organisatie, maar dat de interactie tussen grote partijen complex en moeilijker in te richten is. Dit proces wordt verder versterkt door het algemene gevoel van onveiligheid dat zeker in de publieke sector leeft bij het toepassen van ICT in de communicatie naar buiten. Dat leidt tot de paradox dat de toegenomen technische mogelijkheden gecompenseerd worden door de organisatorische complicaties en blokkades.

Werkwijze P4S

P4S is zich van deze uidaging bewust en ziet vaak mogelijkheden om de betrokken partijen een stap verder te helpen. Voor een succesvolle oplossing is het van belang dat nut en noodzaak onderschreven worden door de betrokken partijen en dat zij hiervoor steun en inzet leveren.

P4S kan een bijdrage leveren in de rol van betrouwbare derde partij. Daardoor kunnen Betrokken partijen zich blijven concentreren op hun eigen business en bijbehorende informatisering. P4S kan de verbindende schakel vormen tussen de partijen. Deze aanpak waarborgt dat iedere partij zijn architectuur kan handhaven zonder concessies te hoeven doen. Met deze aanpak kan een ingewikkeld en kostbaar proces van standaardisatie en gegevensdefiniëring tot een minimum beperkt worden.

Geintereseerd? Kijk dan bij

      uitgevoerde projecten voor voorbeelden,
      ICT voor onze aanpak,
      partners voor wie we zijn.

Of neem contact op voor een toelichting of een goed gesprek.