De aanpak van Partners for Solutions


Een goede oplossing bestaat uit drie onderdelen die samenhangen en elkaar versterken: een samenwerkingsmodel, een informatiesysteem en gerichte acties.

Het samenwerkingsmodel is de basis voor het wederzijds uitwisselen van informatie. Het regelt eenduidige afspraken over contactpersonen en contactmomenten. Het is het platform voor het nemen van maatregelen. Het zorgt zo voor toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

Het informatiesysteem geeft inzicht en geeft betekenis aan gegvens en maakt deze toegangkelijk voor gebruikers. Dit kan vele vormen hebben. Ruw en realtime voor prohesionals zoals bij de GMU_Infotool. Maar het kan ook volledig bewerkt en geprojecteerd op een grafische achtergrond zoals bij DuurzaamVerbinden.
Het belangrijkste is dat het aansluit bij de gebruiker en zijn organisatie.

Het laatste onderdeel zijn de acties die ondernomen worden, gezamenlijk of individueel. Zonder acties en evaluatie daarvan heeft alle energie geen zin. Wat deze acties zijn hangt af van wat men wil bereiken.
Een helder en gedeeld doel is een randvoorwaarde voor succes.

Pilot GMU-infotool

Er bestaat grote behoefte aan een goede en snelle informatie-uitwisseling tussen de meldkamers van de politie en de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Daarom is in 2013 een pilot gestart op initiatief van de verkeerscentrale Midden Nederland en de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht. Met als doel het sneller beschikbaar maken van gegevens over incidenten op auto- en nationale wegen.

P4S heeft hiervoor een GMU-infotool ontwikkeld. Daarmee kijkt de centralist op de verkeerscentrale als het ware mee over de schouder van de centralist in de meldkamer. De informatie wordt aangeboden op een dynamische internet pagina die met een standaard browser bekeken worden. Toegang tot deze pagina wordt verleend op basis van IP adres en wachtwoord en zo beperkt tot medewerkers van RWS.

De resultaten zijn zeer positief. Er worden aanzienlijke tijdswinsten geboekt. En er is besloten de tool landelijk uit te rollen.

Infotool

Koppeling incidenten Politie en OV

Het P4S concept werkt als volgt: Politie en openbaar vervoer leveren onbewerkte data aan over incidenten uit hun eigen systemen. De data van de politie zijn geanonimiseerd. Er worden dus geen eisen gesteld aan de betrokken partners voor databewerking.

De incidenten worden samengevoegd, bewerkt en geografisch geplot.

Dit levert rapporten, grafische presentatie en kaartprojectie op over:

 • Wat: incidenten, herkomst, aanleiding.
 • Waar: plaats, straat, lijn, concessie, gemeente, etc.
 • Wanneer: datum, tijd (blok), (feest)dag.

Politie en openbaar vervoer hebben toegang tot de bewerkte data via een standaard internet browser. Op basis daarvan kunnen ze samen gerichte acties bedenken, plannen en uitvoeren.

Het programma kan zonder probleem ook incidentgegevens van andere partners verwerken, zoals de gemeenten.


Zie ook de website www.DuurzaamVerbinden.nl

DuurzaamVerbinden


 • Per gemeente de toe of afname van incidenten.

  Gemeenten

 • Incidenten onderverdeeld naar herkomst en over de kwartalen.

  Profiel P4S systeem

 • Incidenten per halte en nabije omgeving daarvan.

  Kaart P4S systeem